Guys...it was Hashwald who broke Ichigo's sword - not Bach/Yhwach.