ore was kami desu.
omae wa aku desu
ore wa omae o satsu shimasu